Jdi na obsah Jdi na menu

Vznícení sazí v komíně

HASIČI


Vždy byste měli mít na paměti, že zákon o požární ochraně mluví jednoznačně: „Každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život, zdraví osob, zvířat a majetek.


Vznícení sazí v komíně:

Nejvíc požárů vzniká přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně nebo špatné spáry v komíně. Každoročně dochází u těchto událostí i ke zraněním a milionovým škodám. Tyto typy požárů jsou nebezpečné tím, že se mohou rozšířit z komínu i do dalších prostor domu a způsobit tak značné škody na majetku a samozřejmě ohrozit obyvatele domu na životě.

Základní lhůty pro čištění spalinové cesty spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu: 3x ročně u spotřebiče (kotel, kamna, a podobně) na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Zákon o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést svépomocí (více informací najdete v zákoně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášce č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty).

Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem. O provedené kontrole je oprávněná osoba (kominík) povinná vydat do 10 pracovních dnů písemnou zprávu, kterou majitel nebo provozovatel spalinové cesty prokazuje splnění stanovené povinnosti. V případě nedodržení povinností stanovených v souvislosti s používáním spalinových cest, hrozí majiteli nebo provozovateli sankční postih v desítkách tisíc.

Komíny musí být volně a bezpečně přístupné. V blízkosti komínového tělesa se v okruhu jednoho metru nesmí nacházet žádný hořlavý materiál.

Co dělat, pokud v komíně začne hořet?

Pokud vznikne požár sazí v komíně, je nutné ihned uzavřít veškeré otvory pro přívod vzduchu do spotřebiče (komína). Hořící saze nikdy nehasit vodou! Voda se při styku s rozpáleným komínem změní okamžitě v páru a ta se v úzkém prostoru začne rozpínat, díky čemuž by komín mohl popraskat. Tím může dojít k rozšíření požáru.

Vždy je vhodné volat hasiče (tel:150) a požár sazí nepodceňovat. Do příjezdu hasičů ( jste-li toho schopni) se můžete pokusit zkrotit plameny pomocí vhazování suchého písku ze střechy do komína. I hasiči používají ke sražení a uhašení hořících sazí v komíně převážně suchý písek a dlouhý ocelový drát.

Pozor! Může dojít k popáleninám od vylétávajících sazí z komína. Při požáru sazí v komíně může být teplota vyšší než 1000°C.

Při zanedbání pravidelné kontroly a čištění komína se zvyšuje pravděpodobnost jeho požáru.

Prosím dbejte, abyste měli spalinové cesty v pořádku a Hasiči Vás nemuseli navštívit.


 

Žhavý popel do plastové popelnice nepatří!

Jednou z častých příčin požárů je žhavý popel v plastové popelnici. Upozorňujeme Vás, že žhavý popel do plastové popelnice, kontejnerů, kompostéru, krabice, nebo do jiné nekovové nádoby nepatří. Popel nelze podceňovat, neboť uhlíky popela dokáží způsobit požár i po 24 hodinách od vysypání do plastové nádoby. Na ukládání popela pamatuje vyhláška č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek o požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru podle § 42, odst. 3, je povinnost ukládat popel do nehořlavých, uzavíratelných nádob. Za porušení tohoto pravidla hrozí udělení pokuty až 20 tisíc korun.

Tímto Vás žádáme, abyste nádobu s popelem uchovávali mimo prostory domu, kůlen, stodol. Z důvodu toho, že v dnešní době má spousta staveb zateplení fasád, doporučujeme, aby tyto nádoby byly v dostatečné vzdálenosti od možných hořlavých materiálů a zamezilo se tak případnému rozšíření ohně.


 

Sbor dobrovolných hasičů Pomezí.

Zdeněk Groulík - Preventista SDH Pomezí

Zdroje: www.zakonyprolidi.cz , www.hzscr.cz/hzs-pardubickeho-kraje