Jdi na obsah Jdi na menu

Prevence komíny - nařízení vlády č. 91/2010

91

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 1. března 2010

o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 133/1985 Sb.,

o požární ochraně, ve znění zákona č. 425/1990 Sb.,

zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona

č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 237/

/2000 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 413/2005

Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb.

a zákona č. 281/2009 Sb.:

 

§ 1

Podmínky požární bezpečnosti

(1) Každý si musí počínat tak, aby při provozu

komína a kouřovodu (dále jen spalinová cesta) a spotřebiče

paliv nedocházelo ke vzniku požáru.

(2) Provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv se

považuje za vyhovující z hlediska požární bezpečnosti,

jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čiště

spotřebiče paliv a vypalování komína provádí způsobem

a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády,

a pokud nejsou při jejich čištění, kontrole nebo revizi

shledány závady.

(3) Toto nařízení vlády se nevztahuje na spalinovou

cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním

průměru komínového průduchu 800 mm a větší

nebo o stavební výšce 60 m a větší, a na spotřebič paliv

o jmenovitém výkonu nad 1 MW.

 

§ 2

Kontrola spalinové cesty

(1) Kontrolu spalinové cesty provádí odborně

způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského

oprávnění v oboru kominictví1).

(2) Kontrola spalinové cesty se provádí

a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební

konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na

konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného

spotřebiče paliv,

b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární

bezpečnosti a provozuschopnosti,

c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup

ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním

místům,

d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby,

zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými

a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem

nebo střechou a vývodů spalin obvodovou

stěnou stavby,

e) posouzením jejího stavebně technického stavu.

(3) Splnění požadavků na kontrolu spalinových

cest podle zákona o ochraně ovzduší2) a ve lhůtách

jím stanovených se považuje za splnění požadavků na

kontrolu spalinových cest podle tohoto nařízení.

 

 

§ 3

Čištění spalinové cesty

(1) Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá

osoba, kterou je držitel živnostenského oprávně

v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící

pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva

o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět

svépomocí.

(2) Čištění spalinové cesty se provádí čisticími

pracemi, zejména se zaměřením na odstraňování pevných

usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na

vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných

v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů

ze spalinové cesty.

 

§ 4

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty

a spotřebiče paliv

(1) Lhůty kontroly a čištění spalinové cesty během jejího

provozu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto

nařízení.

(2) Spalinovou cestu, na kterou je připojen spotřebič

paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly

a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čiště

spalinové cesty uvedených v příloze č. 1 k tomuto

nařízení, není nutné do jejího opětovného uvedení do

provozu kontrolovat a čistit; kontrola a čištění spalinové

cesty se provede před opětovným uvedením spotřebiče

paliv do provozu.

(3) U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen

proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení

spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem

Mimo provoznebo jiným vhodným způsobem,

se kontrola a čištění neprovádí.

(4) Lhůty vybírání pevných znečišťujících částí

nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu

nebo kondenzátů ze spalinové cesty jsou stanoveny

v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

(5) Lhůty čištění spotřebiče na pevná paliva jsou

stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 

§ 5

Revize spalinové cesty

(1) Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá

osoba, která je držitelem živnostenského oprávně

v oboru kominictví1), a která je zároveň

a) revizním technikem komínů3),

b) specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem

komínových systémů3), nebo

c) revizním technikem spalinových cest3).

(2) Revize spalinové cesty se provádí

a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo

po každé stavební úpravě komína,

b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,

c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče

paliv,

d) po komínovém požáru,

e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při

vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové

cestě.

§ 6

Zpráva o provedení kontroly

anebo čištění spalinové cesty

a revizní zpráva spalinové cesty

(1) O provedené kontrole anebo čištění spalinové

cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu

podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba

provede čištění spalinové cesty podle § 3 odst. 1 svépomocí,

učiní o tom záznam do požární knihy4), popřípadě

jiné provozní dokumentace, kterou předloží odborně

způsobilé osobě při provádění kontroly.

(2) O revizi spalinové cesty vydá odborně způsobilá

osoba písemnou zprávu podle vzoru uvedeného

v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

(3) Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole,

čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky,

které bezprostředně ohrožují požární bezpečnost,

zdraví, život nebo majetek osob a které nelze odstranit

na místě, neprodleně oznámí tuto skutečnost písemnou

cestou v případě nedostatků způsobených nedodržením

technických požadavků na stavbu příslušnému stavebnímu

úřadu a v případě nedostatků týkajících se

nedodržení požadavků na požární bezpečnost orgánu

státního požárního dozoru.

 

§ 7

Vypalování komína

(1) Vypalování komína je odstraňování pevných

usazenin spalin, zejména dehtových, z průduchu komína

jejich kontrolovaným spálením.

(2) Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud

není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným

způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti

účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení

účelu, kterému má komín sloužit.

(3) Komín může vypalovat pouze odborně způsobilá

osoba, kterou je držitel živnostenského oprávně

v oboru kominictví1) nebo revizní technik komínů, a to

za pomoci další k tomu způsobilé osoby.

(4) Vypalování komína oznamuje majitel stavby

místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru

kraje, a to nejméně 5 pracovních dnů přede dnem zahájení

této činnosti.

 

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 111/1981 Sb., o čištění komínů, se

zrušuje.

 

§ 9

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

 

Předseda vlády:

Ing. Fischer, CSc., v. r.

 

Ministr vnitra:

Ing. Pecina, MBA, v. r.